AIOU ASSIGNMENTS SCHEDULE AUTUMN 2021 SEMESTER

AIOU MATRIC,F.A/I.COM ASSIGNMENTS SCHEDULE AUTUMN 2021

6 Credit HoursDue Date3 Credit Hours Due Date
Assignment#101-12-2021
Assignment#201-01-2022 Assignment#1 01-01-2022
Assignment#301-02-2022
Assignment#428-02-2022 Assignment#2 28-02-2022
Exam Month March-2022 Exam Month March-2022

AIOU B.A/B.COM ASSIGNMENTS SCHEDULE AUTUMN 2021

6 Credit Hours Due Date 3 Credit Hours Due Date
Assignment#1 20-01-2022
Assignment#2 15-02-2022 Assignment#1 15-02-2022
Assignment#3 15-03-2022
Assignment#4 15-04-2022 Assignment#2 15-04-2022
Exam MonthMay-2022 Exam Month May-2022

AIOU B.ED(1.5/2.5/4 Years)/ AD( 2 Years) ASSIGNMENTS SCHEDULE AUTUMN 2021

ASSIGNMENT NODue Date
Assignment#1 20-02-2022
Assignment#2 03-04-2022

AIOU BS Program ASSIGNMENTS SCHEDULE AUTUMN 2021

ASSIGNMENT NO Due Date
Assignment#1 13-02-2022
Assignment#2 03-04-2022

AIOU PGD/MA/M.ED/MSC(OLD) ASSIGNMENTS SCHEDULE AUTUMN 2021

ASSIGNMENT NO Due Date
Assignment#1 27-02-2022
Assignment#2 10-04-2022

Leave a Comment